logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hvilke oplysninger kan du ikke få aktindsigt i?

Oplysninger der ikke kan gives aktindsigt i
Opdateret 25.04.2018


Vi vil i vidt omfang give aktindsigt ud over, hvad offentlighedsloven kræver som minimum, naturligvis altid med respekt for reglerne om tavshedspligt.
Der er dog visse typer af sager, hvor vi på grund af offentlighedslovens regler ikke må give aktindsigt. De vigtigste undtagelser er:

• Straffesager og sager om ansættelse og forfremmelse i det offentlige
• Personalesager. Du kan kun få oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser
• For ansatte i chefstillinger må kun oplysninger om de disciplinærsager, som er mindre end to år gamle, udleveres

Interne dokumenter
Efter offentlighedsloven er interne dokumenter som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Ved interne dokumenter forstås dokumenter, som vi udarbejder til eget brug, og som ikke er afgivet til udenforstående, hvilket vil sige fysiske eller juridiske personer uden for Sønderborg Kommune. Det kan for eksempel være:

• Intern udveksling af oplysninger inden for kommunens forvaltninger
• Intern udveksling af oplysninger mellem kommunalbestyrelsen og dens udvalg, organer og forvaltninger

I nogle tilfælde vil du dog have krav på aktindsigt i interne dokumenter. Det drejer sig for eksempel om interne dokumenter, som kun indeholder vores endelige beslutning i sagen eller kun indeholder oplysninger, der er omfattet af notatpligt.

Selv om der er tale om interne dokumenter, har du krav på at få aktindsigt i oplysninger om en sags faktiske grundlag i det omfang, oplysningerne er relevante for sagen, hvis disse oplysninger ikke fremgår af andre dokumenter end de interne.

Andre specielle dokumenter kan være undtaget fra aktindsigt. Det kan for eksempel være vores brevveksling med en advokat i forbindelse med retssager eller dokumenter i forbindelse med aftaler om indkøb, tilbud med mere, politikere og offentlige ansattes kalendere

Vi ønsker dog at gøre undtagelse for offentlighedslovens regler og giver derfor som udgangspunkt aktindsigt i borgmesterens og medarbejdernes kalendere. Der vil i forbindelse med anmodninger om aktindsigt i kalendere altid blive foretaget en konkret vurdering af, om der er oplysninger, der ikke kan videregives, fordi det vil være i strid med anden lovgivning eller om regler om tavshedspligt.

Fortrolige oplysninger
Nogle oplysninger er undtaget fra retten til aktindsigt. Det kan fx være oplysninger om:

• Enkeltpersoners private eller økonomiske forhold
• Virksomheders drifts- eller forretningsforhold og tekniske indretninger

Retten til aktindsigt kan også begrænses i andre tilfælde, for eksempel hvis dette er nødvendigt for at beskytte det offentliges økonomiske interesse eller i forbindelse med det offentliges kontraktindgåelse.

Andre undtagelser
Væsentlige hensyn til såvel kommunens interesser som andre offentlige eller private interesser kan efter en konkret vurdering medføre, at aktindsigt kan begrænses. Det gælder for eksempel:

• Hensynet til gennemførelse af vores kontrol- eller planlægningsopgaver
• Hensynet til vores forretningsvirksomhed og økonomiske interesser
• Forskeres og kunstneres originale ideer, foreløbige forskningsresultater og manuskripter
• Hensynet til rigets udenrigspolitiske interesser
• Hensynet til staten sikkerhed ellers rigets forsvar.

Herudover kan også andre dokumenter eller oplysninger være undtaget fra aktindsigt, hvis pligten til aktindsigt er begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt efter anden lovgivning.

Du kan som udgangspunkt kun få aktindsigt i eksisterende dokumenter på sagen, og vi er således ikke forpligtet til at udarbejde nyt materiale, analyser, statistikker m.m. Hvis du beder om oplysninger, som kan fremskaffes ved at foretage en sammenstilling af eksisterende oplysninger i kommunens databaser, skal der også gives aktindsigt i disse såkaldte ”dataudtræk”, hvis de kan foretages ved få og enkle kommandoer.