logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Salg af Materielgården i Havnbjerg, Skolevej 53, 6430 Nordborg

Her får du alle informationer omkring salg af Materielgården i Havnbjerg, Skolevej 53, 6430 Nordborg
Opdateret 25.04.2018

Udbudsvilkår

Sønderborg Kommune udbyder herved ejendommen matr. nr. 421, Havnbjerg ejerlav, Havnbjerg, beliggende Skolevej 53, 6430 Nordborg til salg.

Grundareal 22.316 m² i henhold til tingbogsattest, heraf bebygget areal 2.935 m² i henhold til BBR-meddelelse.

Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2015 udgør 3.600.000 kr.
Grundværdi pr. 1. oktober 2015 udgør 561.600 kr.
Ejendommen er beliggende i byzone.

Den offentlige ejendomsskat vil være afhængig af hvad Skat vil omvurdere ejendommen til i forbindelse med salg, men ved en grundværdi på 561.600 kr. og en grundskyldspromille på 27,1 vil ejendomsskatten være 15.220 kr.

Ejendommen består af flere større og mindre bygninger samt halvtag og et drivhus på 32 m². Nogle bygninger er opvarmede, andre ikke.

Ca. 200 m² af grundstykket er udlejet til en antennemast. Årlig lejeindtægt 2.790 kr. i 2014. Lejen forhøjes én gang årligt med 3% af det foregående års leje. Lejemålet kan af udlejer opsiges med 12 måneders varsel og af lejer med 6 måneders varsel.  Området fremgår af vedhæftede bilag.

Ca. 4 m² af grundstykket er stillet til rådighed til Dong Energi, som har opsat en regulator-station på stedet, med indkørsel fra Piledamsvej. Området fremgår af vedhæftede bilag.

Ca. 60 m² uopvarmet lokale er udlejet til Post Danmark. Årlig lejeindtægt 34.500 kr. Lejemålet kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Området fremgår af vedhæftede bilag.

Ca. 3.200 m² af grundstykket og 2 bygninger på henholdsvis 440 m² og 434 m² vil indgå i en lejeaftale mellem en ny ejer og Vej & Park, Sønderborg Kommune. Vej & Park står for opsætning af hegn om dette område. Lejeaftalen løber i 5 år, med mulighed for forlængelse. Området fremgår af vedhæftede bilag.

I lejeaftalerne med Post Danmark og Vej & Park er indeholdt brugsret til kantine, velfærdsforanstaltninger og parkeringsplads til ca. 18 personbiler.

matetialegaarden_029_410x300.gif

Ejendommen er forurenet, da der i en årrække har været materielgård. Forureningen er kortlagt, se vedhæftede forureningsattest. Der kan endvidere indhentes oplysninger vedr. forurening på matriklen hos Christina Petersen på tlf.: 88 72 54 91 eller cper@sonderborg.dk.

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Tilbud skal angive den kontantpris tilbudsgiveren forpligter sig til at betale for ejendommen pr. overtagelsesdagen. I henhold til ovennævnte bekendtgørelse skal prisen være angivet som et fast beløb. Variable tilbud vil derfor blive afvist.

Salg vil som udgangspunkt ske til højestbydende. Sønderborg Kommune forbeholder sig dog ret til at forkaste alle tilbud.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Tilbud skal afgives skriftligt på nedenstående tilbudsblanket, som sendes til følgende e-mail adresse: indkomnebud@sonderborg.dk
Tilbud modtaget på andre adresser eller på anden måde vil blive afvist.

Evt. henvendelse i sagen kan ske til Sønderborg Kommune, By & Landskab, Christina Petersen på tlf.: 88 72 54 91 eller cper@sonderborg.dk .

Evt. ændringer eller tilføjelser i udbuds- eller salgsvilkårene vil fremgå af kommunens hjemmeside vedr. udbud. Tilbudsgivere opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret herom via hjemmesiden.

Salgsvilkår

  1. Ejendommen overtages med samme byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Sønderborg Kommune. Opmærksomheden henledes især på tingbogen og lokalplanen.
  2. Da ejendommen overtages som beset i den stand, hvori den befinder sig, opfordres tilbudsgiver til at undersøge ejendommen nærmere.
  3. Sønderborg Kommune påtager sig intet ansvar for ejendommens stand, herunder forurening.
  4. Køber frafalder derfor eventuelle mangelindsigelser, undtagen vedr. evt. vanhjemmel. Den tilbudte købesum er fastsat på denne baggrund.
  5. Selve ejendommen vil være tilgængelig for besigtigelse ved forudgående henvendelse til Christina Petersen på tlf.: 88 72 54 91.
  6. Ugedagen efter Sønderborg Kommunes accept af købstilbud er tillige overtagelsesdag og skæringsdag for ejendommens indtægter og udgifter.
  7. Købesummen skal være indsat på kommunens konto senest på overtagelsesdagen kl. 11.00. Dette er en betingelse for overtagelsen. Såfremt betaling ikke er sket senest på overtagelsesdagen kl. 11.00, bortfalder handlen.
  8. Køber sørger for tinglysning af denne aftale og afholder omkostningerne herved samt alle øvrige omkostninger forbundet med handlen. Køber udfærdiger refusionsopgørelse.