logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse

Opdateret 25.02.2021

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Frydenlund 3, 6310 Broager

Beskrivelse

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2.

Husdyrbrugets lovlige nudrift er baseret på et tillæg til miljøgodkendelse fra 5. februar 2014. Det tilladte dyrehold på husdyrbruget er 14.500 smågrise (8-32 kg) og 14.000 slagtesvin (32-108 kg) samt én ammeko med én slagtekalv, én kvie og én alvstyr over 440 kg.

Ansøgningen om miljøgodkendelse indsendes for at få godkendt de eksisterende produktionsarealer til fri produktion efter de nye regler. Desuden søges der om:
• En mindre udvidelse af dybstrøelsesarealet i kvægstalden

• Opførelse en ny amerikaner silo.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om
miljøkonsekvensvurdering, jf. § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden
allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for
at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af
miljøgodkendelsen.
 

Kommentere ansøgningsmaterialet
Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Henvendelse

Ansøgningsmaterialet kan fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune,
Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Eventuelle bemærkninger og/ eller spørgsmål til ansøgningen skal være
kommunen i hænde senest 19. marts 2021 kl. 15:00

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sagsbehandler Ann-Kathrin Tessin
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 56 13
E- mail: antn@sonderborg.dk