logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplantillæg 11 T1 til nr. 11 Bevarende lokalplan for en del af Ullerup by

Opdateret 04.09.2019

Sønderborgs Teknik- og Miljøudvalg har den 3. september 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplantillæg nr. 11 T1 til Nr. 11 Bevarende lokalplan for en del af Ullerup by. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplantillægget er, at præcisere anvendelsesbestemmelsen i den eksisterende lokalplan, så genevirkende klubaktiviteter, som eksempelvis motorcykelklubber, ikke kan etableres. Samtidig vil der med tillægget blive indarbejdet bestemmelser, som har til sigte at hindre større, skæmmende oplag inden for lokalplanområdet, der kan virke skæmmende for det bevaringsværdige landsbymiljø.

Med den offentlige bekendtgørelse af forslaget til lokalplantillægget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 4 uger frem til den 2. oktober 2019. Mens forslaget til lokalplantillægget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar hertil. Når du tilgår planforslaget via hjemmesiden, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til forslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Forslaget til lokalplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplantillægget imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af et forslag til lokaltillæg har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra forslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.