logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Spildevandsrensning

Spildevandet fra ejendomme i områder uden kloakering skal renses grundigt. Her finder du information om hvorfor, hvor og hvordan.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du søge om tilladelse.

Bliver spildevandet udledt direkte til vandløb, søer eller havet, skal du ligeledes søge om tilladelse.

Opdateret 15.10.2019

Hvad er spildevand?

I Danmark renses spildevandet i rensningsanlæg, så spildevandet kan blive udledt i enten vandløb, søer, havet eller sive ned i jorden.

Der findes tre typer spildevand:

  • Spildevand fra virksomheders drift fx processpildevand, spildevand fra rengøring mm.
  • Husholdningsspildevand fx sanitært spildevand fra baderum og toilet.
  • Overfladevand fx regnvand fra tage og befæstede arealer.

Forbrugere af spildevand skal være tilsluttet et kloakeringsanlæg

Hvis du er forbruger af spildevand, skal du betale for at være tilsluttet et kloakeringsanlæg.

Hvis din ejendom ikke tidligere har været tilsluttet et offentligt anlæg, skal du betale et standardtilslutningsbidrag. Udover tilslutningsbidraget skal du årligt betale et vandafledningsbidrag for at få spildevandet afledt til det offentlige spildevandsanlæg.

Du skal ansøge om tilladelse hos kommunen, inden du går i gang med kloakarbejde.

Kun autoriserede må udføre arbejde med afløb af spildevand

Arbejde med vand som ledes ud i kloakken må kun udføres af autoriserede virksomheder.

Opgaver med afløb i etageadskillelser som er tilgængelige nedefra, skal håndteres af en VVS-installatør.

Opgaver med afløb i gulv, som ikke er tilgængeligt nedefra og kloakker under terræn, skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Det må du selv gøre

Det kræver ifølge loven ikke autorisation at etablere nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede:

  • Udhuse
  • Carporte
  • Garager
  • Landbrugsejendommes driftsbygninger

Det siger loven

Skal du forbedre spildevandsrensningen?

Hvis du bor i en ejendom, hvor spildevandet løber fra en bundfældningstank ud i vandløb, søer og badesteder, skal dit spildevand renses. Du får et varsel om påbud i et brev fra kommunen. Derefter kan du gøre indsigelse inden et eventuelt påbud træder i kraft.

Nogle ejendomme skal sluttes til den offentlige kloak, mens andre kan vælge at forbedre rensningen af spildevandet fra ejendommen.

Læs mere om hvor og hvordan spildevand skal renses bedre i pjecen nedenfor.

Pjece: Spildevand i det åbne land

Ansøg om økonomisk støtte ved påbud

Hvis din husstand opfylder visse betingelser omkring husstandsindkomst og formue, kan du ansøge om at få en længere tidsfrist for, hvornår tilslutning til offentlig kloak eller en forbedret spildevandsrensning skal være sket. Du kan også opnå ret til en afdragsordning for udgifterne hos Sønderborg Forsyning.

Læs mere på siden: Økonomisk støtte til spildevand og kloakering

Vær opmærksom på, at påbud om separatkloakering ikke er omfattet.

Rensning med bundfældningstank er ikke tilstrækkelig

Typisk har ejendomme i områder uden kloakering i dag mekanisk rensning i form af en septiktank eller Trixtank (begge også kaldet bundfældningstank). Herfra bundfældes en del af det organiske stof fra husspildevandet, hvorefter resten af vandet ledes bort – ofte direkte ud i drænrør eller vandløb.

Derfor er rensning med bundfældningstank ikke tilstrækkelig:

  • Den enkelte husholdning producerer mere spildevand i dag end tidligere. Vi vasker mere tøj, bader mere osv.
  • Spildevandet indeholder flere forskellige kemikalier i dag end tidligere. Moderne rengørings-, vaske og badeprodukter har ofte en kompliceret kemisk sammensætning og mange af disse stoffer er vanskelige at nedbryde.
  • Tilførslen af organisk stof, ammoniak og fosfor fra husspildevandet gør, at den økologiske balance i vandløb og søer forstyrres.

Spildevandsplan 2016-2021

Læs Spildevandsplan 2016-2021. Her kan du blandt andet søge på din adresse og se, hvad status er for din ejendom i den gældende Spildevandsplan.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.