logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Huslejenævnet

Huslejenævnet er et tvistnævn, som træffer afgørelse i sager. Hvis lejer og udlejer i private udlejningsboliger er blevet uenige, kan de indbringe sagen for Huslejenævnet.
Opdateret 03.11.2020

Du kan klage over:

 • Huslejens størrelse
 •  
 • Lejeforhøjelser
 •  
 • Tilbagebetaling af depositum
 •  
 • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
 •  
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 •  
 • Forbedringer
 •  
 • Vand-, varme- og elregnskaber
 •  
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 •  
 • Overtrædelse af husordenen (kan kun indbringes af udlejer)
 •  
 •  
 •  

Du kan ikke klage over:

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af lejemål
 •  
 • Inddrivelse af pengekrav
 •  
 •  
 •  

Hvis Huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, afviser nævnet sagen og henviser den til Boligretten. Bevisførelsen kan eksempelvis være vidneafhøringer, syn og skøn eller lignende.
De sager, som falder uden for Huslejenævnets område, kan du i stedet indbringe for Boligretten.

Sådan klager du:

Du skal skrive en klage, der præcist beskriver, hvad du ønsker nævnet skal tage stilling til og du skal vedlægge: 

 • Lejekontrakt
 •  
 • Eventuel relevant korrespondance i sagen 
 •  
 • Fuldmagt fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten
 •  
 • Din adresse og telefonnummer
 •  
 • Dokumentation for indbetaling af gebyr
 •  
 •  
 •  

Du sender klagen til:

Pr. mail:
sekretariatet@sonderborg.dk 

Pr. post:
Huslejenævnet,
Sønderborg Kommune
Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Huslejenævnets afgørelser vil blive fremsendt via digital post.

Gebyr:

Det koster 314 kr. at få en almindelig klage behandlet.

Du skal indbetale gebyret samtidig med, at du sender klagen til Huslejenævnet.
Gebyret indbetales til Sydbank, kontonummer 8010 6400007.
Husk på indbetalingen at skrive ”Huslejenævnet”, dit navn og adressen på det lejemål sagen drejer sig om.
Når gebyret er indbetalt starter sagen med at blive sendt til udtalelse hos modparten.

Udlejer skal betale et gebyr på 6.000 kr. til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i sagen.

Gebyrerne reguleres den 1. januar hvert år.

Forhåndsgodkendelse af husleje:

Hvis du har en ejerbolig eller en andelsbolig, kan du bede Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som du lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig. Du må ikke have andre udlejede boliger på ansøgningstidspunktet. 

Gebyret for forhåndsgodkendelse af husleje er på 524 kr. og du bedes udfylde nedenstående skema og sende det til nævnets kontaktadresse.

Skema til forhåndsgodkendelse af leje

Tabt sag

Hvis en lejer får fuldt medhold i en klage skal udlejeren betale 6.000 kr..

Huslejenævnet beslutter om kriterierne for fuldt medhold er opfyldt.

Råd og vejledning

Huslejenævnet er en uvildig myndighed. Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder heller ikke på den ene parts side. Huslejenævnet vejleder alene om hvilke typer af sager, du kan indbringe for nævnet samt det praktiske i forbindelse med sagsgangen.

Hvis du derudover har brug for rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen.

Hvem sidder i huslejenævnet

Nævnet består af en formand (jurist) udpeget af Statsforvaltningen Syddanmark, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.
Nævnets medlemmer for perioden 2018-2021 er:

Formand Michael Jørgensen
Suppleant Jens Schultz-Hansen

Udlejerrepræsentant Bernt Knudsen
Suppleant Thorkild Andresen

Lejerrepræsentant Morten Dohrmann
Suppleant Lone Andersen

Mødedatoer i 2020:

 • 19. februar
 •  
 • 3. april
 •  
 • 10. juni
 •  
 • 19. august
 •  
 • 7. oktober
 •  
 • 9. december
 •  

Normtal 2020

Administration 3.050 kr.
Vicevært 2.025 kr.

Normtal 2021

Administration 3.100 kr.
Vicevært 2.050 kr.

Nyttige links