logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Dybbøl Bygade 81b, Dybbøl

Byg din drømmebolig på Dybbøl Bygade 81b - en fantastisk hjørnegrund i et dejligt familievenligt boligkvarter. I Dybbøl finder du bl.a. Dybbøl Mølle og gode indkøbsmuligheder.
Opdateret 04.11.2020

Billede af byggegrund med minstepris

Sønderborg Kommune udbyder hermed matr. nr. 1952, Dybbøl Ejerlav, Dybbøl til salg. Arealet udbydes som en byggegrund og er på 643 m2 beliggende på Dybbøl Bygade 81b, Sønderborg.

Om Dybbøl Bygade 81

Byggegrunden er en hjørnegrund i et dejligt familievenligt boligkvarter. Grunden ligger uden for den gældende lokalplan og bebyggelse af grunden er derfor underlagt betingelserne i kommuneplanrammen og bestemmelserne i bygningsreglementet.

Om Dybbøl

Dybbøl er beliggende mellem Sundeved og Stenderup. I Dybbøl finder man blandt andet Dybbøl Mølle, Dybbøl Kirke og Dybbøl banke hvor slaget fandt sted i 1864. I Dybbøl er der indkøbsmuligheder i form af dagligvarebutikker, bager og servicestation.

Bud på areal

Grunden udbydes med en mindstepris på kr. 550.000,-  og sælges til højestbydende.

Ønsker du at byde på arealet skal du hente og udfylde blanketten ’købstilbud salg med udbud'.

Købsaftalen sendes via sikker mail i borger.dk/e-boks til Sønderborg Kommune.

’Emnefeltet’ udfyldes med matr. nr. + ejerlav, som fremgår øverst på denne side.

Matrikelbillede af Dybbøl Bygade 81b Billede af byggegrunden set oppefra

 

 

Klik her for at reservere en byggegrund

 

Vigtig information til køber

Grunden er ikke byggemodnet og køber skal derfor regne med, at der skal anlægges forsyningsstik til både spildevand, vand, varme og elforsyning mm. Omkostningerne til de fysiske stik samt til tilslutningsbidragene skal køber selv afholde og hjemhente priser på.

Vi gør opmærksom på, at Sønderborg Forsyning A/S har en tinglyst ledning på matriklen i den sydvestlige side. Hen over forsyningsledningen kan der gives tilladelse til, at der må opføres en bygning som fx en carport med punktfundering. Dette kræver en skriftlig aftale med Sønderborg Forsyning A/S. Den tinglyste deklaration samt ridset med placering af ledningen kan ses i dokumentlisten.

Sønderborg Kommune tager forbehold for jordbundsforholdene, da disse ikke er undersøgt. Køber skal selv sørge for at få foretaget jordbundsundersøgelser af grunden, det vil sige, at du selv skal kontakte en geotekniker eller tale med dit byggefirma herom. Omkostningerne til dette afholdes af køber. Ønsker man at tjekke jordbundsforholdene forud for køb, kan dette lade sig gøre med forudgående skriftlig aftale med Sønderborg Kommune og mod reetablering af grunden, hvis den ikke købes. Købsprocessen eller budfristen påvirkes ikke af tilbudsgivers mulighed for forudgående jordbundsundersøgelser, så det anbefales, at de foretages inden budfristen.

Foreskrifter i kommuneplan

Kommuneplanramme 4.11.003.B foreskriver følgende:

  • åben-lav og tæt-lav helårsbeboelse
  • maksimalt 2 etager med maksimal højde på 8 meter
  • maximal bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er 30% / maximal bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse er 40%.

Planmæssige forhold

  • Byzone.
  • Området er i kommuneplanramme 4.11.003.B udlagt til boligområde.

Skattemæssige forhold

Arealet har i dag en grundskyldsværdi på kr. 245.300,- og køber gøres opmærksom på, at værdien kan ændres afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Forurening

Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel. Matriklen er ikke kortlagt eller omfattet af områdeklassificering.

Supplerende information

Matriklen er noteret som en samlet ejendom. Køber skal selv iværksætte og selv betale for tinglysning af købet og de omkostninger som der er forbundet med dette.

Der er ved indhentning af oplysninger i Ledningsejerregisteret fremkommet følgende:

  • Evonet har en ledning i det østlige vejskel samt det sydøstlige hjørne.
  • El:Con har kabel til gadebelysning i vejskel.
  • Stofa har ledninger i den sydlige ende af matriklen.
  • Sønderborg Fjernvarme har en ledning i det sydlige vejskel mod Trenevej.
  • TDC har en ledning i det østlige skel.

Kort over ledninger kan ses i dokumentlisten.

Arkæologisk forundersøgelse af grunden

Museum Sønderjylland - Arkæologi har gennemført forundersøgelsen af det område, der sælges som byggegrund, og har kunnet konstatere, at der ikke findes væsentlige jordfaste fortidsminder inden for arealet. Der kan derfor bygges uden risiko for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet og Museum Sønderjylland - Arkæologi adviseres. Museum Sønderjylland gør opmærksom på at bygherre i sådan et tilfælde, ikke skal afholde udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse. De påhviler Museum Sønderjylland.

Lovmæssige forhold

Arealet sælges efter Bekendtgørelse nr. 799 af 24/11/2011 om offentlig udbud ved salg af kommunale ejendomme og sælges til højstbydende. Sønderborg Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud. Sønderborg Kommune har ligeledes. jf. bekendtgørelsen, mulighed for at indgå i forhandling med budgivere efter budfristen.

Efter budfristens udløb får du skriftlig besked om Sønderborg Kommune har besluttet sig for at sælge arealet eller har valgt at forkaste alle indkomne tilbud.