logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygningsforbedringsudvalget

Vi uddeler støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.
Opdateret 13.12.2020

Tilskudsmuligheder

Der gives tilskud til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger.

Næste møde i Bygningsforbedringsudvalget holdes 24. marts 2021.

Du skal sende din ansøgning, så vi har den senest 1. marts 2021.

Tilskuddets størrelse og vilkår

For fredede og bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4) gælder, at tilskuddet højst kan udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

De ansøgte renoveringsarbejder må ikke være igangsat, førend der er givet endelig tilsagn om støtte. Istandsættelsesarbejderne skal enten opretholde bygningens nuværende bevaringsværdi eller fremme husets oprindelige udtryk.

Der ydes ikke tilskud til arbejder, hvor den samlede udgift ligger under 20.000 kr.

Udgifter til tinglysning af deklaration betragtes som en støtteberettiget udgift, når tilskuddet overstiger 50.000 kr.

Dog stilles vilkår om, at støttesummen tilbagebetales i tilfælde af, at ejendommen sælges indenfor 10 år efter udstedelse af bevillingen.

Ved beløb under 50.000 kr. skal der ikke tinglyses deklaration.

Det kan du søge tilskud til efter byfornyelsesloven

Efter vejledning til byfornyelsesloven kan der gives tilskud til:

 • Bygninger, der er omfattet af de udarbejdede kommuneatlas, der findes for tidligere Gråsten, Nordborg, Sønderborg og til dels Augustenborg kommune.
 • Bygninger, som ligger inden for et område med en bevarende lokalplan.
 • Bygninger beliggende i udpegede områder, hvor der sættes fokus på at bevare kulturmiljøer – jf. kommunens hovedstruktur.
 • De, af tidligere Sønderjyllands Amt, udpegede kulturmiljøer i kommunen.
 • Bygninger, som ved besigtigelse findes bevaringsværdige.

Tilskud gives til udvendig istandsættelse og har til formål at føre husene tilbage til deres oprindelige stil, som fx:

 • Tage, tagrender og skorsten, kviste, tårne og ovenlys.
 • Ydermur, facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer.
 • Vinduer, indvendige forsatsruder og koblede rammer.
 • Døre og porte.
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning.
 • Fundamenter, stenpikning under tagdryp.
 • Indgangspartier, udvendige trapper og kældernedgange.

Ansøgning

Ansøgning om støttemidler til istandsættelse kan ske løbende, da udvalget holder møde 3-4 gange årligt.

Ansøgningsskema vedlagt udførlig beskrivelse af renoveringsprojektet med tegnings- og udbudsmateriale sendes til:

By og Landskab
Sønderborg Kommune
Att.: Rudi Hønborg Benkjer
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg
Tlf.: 88 72 75 61

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontakt da venligst Rudi Hønborg Benkjer. Se kontaktboksen nederst på siden.

Fredet bygning

Byfornyelsesloven

Læs Byfornyelsesloven (retsinformation.dk)

 1. Ejerboliger, som bebos af ejeren og mangler tidssvarende opvarmning, wc eller lignende, er opført før 1950 eller fremstår væsentligt nedslidt.
 2. Andelsboliger, som bebos af andelshaveren og mangler tidssvarende opvarmning, wc eller lignende, er opført før 1950 eller fremstår væsentligt nedslidt.
 3. Ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren, og som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Punkt 1 og 2:

Der kan ydes støtte til boliger omfattet af punkt 1 og 2 til følgende foranstaltninger:

 • Istandsættelse af bygningens klimaskærm.
 • Nedrivning, når begrundelsen herfor ligger i bygningens fysiske tilstand.

Punkt 3:

Støtte til boliger omfattet af punkt 3 kan omfatte energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Bygningsforbedringsudvalget består af:

 • Bendt Olesen, Formand, udpeget af Byrådet
 • Jesper Højmark Esbensen, Næstformand, udpeget af Byrådet
 • Søren Tylvad Andersen, Suppleant

Bevaringsinteresser

 • Anders Billesbølle, Foreningen By og Miljø
 • Leif Johnsen, Foreningen By og Miljø, Suppleant

Grundejerinteresser

 • Bernt Knudsen, Sønderborg Udlejerforening
 • Peter Enger, Grundejerforening for Høruphav

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere