logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Boenhed Flintholm

Velkommen til boenhed Flintholm, et botilbud til voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med behov for døgndækning.
Opdateret 24.03.2020

Flintholm er en boenhed efter ABL § 105 for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med døgndækning.
Flintholm drives sammen med boenhed Bosager i Sønderborg.

Der er i alt 20 lejligheder fordelt på to grupper med 10 lejligheder i hver, med tilhørende fællesstue og køkken.

Boenhed Flintholm

Flintholm ligger i Nordborg på det nordlige Als.

Byen har indkøbsmuligheder, slot, skov, vand og fantastiske naturskønne omgivelser.
Ønsker man andre aktivitetstilbud ligger Sønderborg ca. 30 min. kørsel fra Flintholm.

Borgerne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller behov for omsorg, pleje og behandling.

Flintholm er et døgntilbud hvor der primært er ansat pædagoger. Derudover er der ansat, husassistenter, køkkenleder, køkkenassistenter, ejendomsfunktionærer, social- og sundhedsassistenter samt vikarer.

Det er det faste personale, der med udgangspunkt i den enkelte borgeres evne, ønsker og lovmæssige ret til selvbestemmelse tilrettelægger et individuelt tilbud, der understøtter den enkelte borgers mulighed for udvikling og trivsel. 

Boliger på Flintholm

Boligerne er på 80-84 kvm inkl. fællesarealer. De er indrettet med et lille køkken, stort badeværelse, stue og soveværelse med skabe.

Husleje fra 7.195 kr. og 7.555 kr. (2018).

Varme, el og vand afregnes individuelt men med udgangspunkt i følgende a conto beløb:

Varme ca. 500 kr.
El ca. 300 kr.
Vand ca. 200 kr.

Hvis du flytter ind i en lejebolig, skal du betale indskud. Du kan søge om indskudslån og boligsikring.

Oplysninger om den individuelle boligsikring fås ved henvendelse til Udbetaling Danmark, eller du kan prøve at beregne boligstøtten selv ved at klikke her.

Hverdagen på Flintholm

Selv- og medbestemmelse

Personalet skaber individuelle rammer, aå den enkelte borger får mest mulig indflydelse på egen hverdag. Dette sker med udgangspunkt i servicelovens retningslinjer for selv- og medbestemmelse.
Der er beboermøde én gang om ugen, hvor beboerne inddrages i planlægningen på Flintholm. Dette kommer især til udtryk i forhold til planlægning af aktiviteter i week-enderne, menuplanlægning og information om, hvad der sker i huset.

Aktivering i dagtimerne på hverdage

Alle beboerne på Flintholm under 67 år får som udgangspunkt et tilbud om et aktivitets- og beskæftigelsestilbud på et af kommunens beskyttede værksteder. Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet tilpasses den enkelte i forhold til omfang, ønsker og interesser. Klik her for at læse mere om beskæftigelse i dagtimerne. Hvis borgeren ikke ønsker eller magter at tage imod tilbuddet, tilstræbes det, at der laves tilpassede aktiviteter på Flintholm.

Fritid

Flintholm har fokus på motion og fysisk aktivitet:

 • Haven er indrettet, så man både kan sidde og nyde solen men også være fysisk aktiv. Der er fx gynger, sandkasse, bålplads og små stier rundt i haven. Der spilles forskellige boldspil og badebassinet er fremme det meste af sommeren.
 • Der tilbydes gåture i nærmiljøet flere gange i ugen
 • Én gang om måneden tilbydes en rigtig lang gåtur (4-8 km) i varieret terræn og i et forholdsvis højt tempo
 • Indenfor er der bordfodbold og bordtennis
 • Nogle beboere har eget løbebånd og motionscykel
 • Der tilbydes musikaktiviteter én gang om ugen, hvor der er fokus på sang, rytme og bevægelse
 • Der tilbydes massage og spabad

Derudover er det en del af Flintholms pædagogiske målsætning at gøre den enkelte beboer så aktivt deltagende i egen hverdag som muligt. Dette bevirker, at beboerne, i det omfang de magter det, er aktivt deltagende i forhold til oprydning, rengøring, pasning af drivhus m.m.

Kost

Flintholm har eget storkøkken, hvor der er ansat en køkkenleder og uddannet køkkenpersonale. Køkkenpersonalet fremstiller ernæringsrigtig og varieret kost med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov.

Der er mulighed for fremstilling af specialkost og udarbejdelse af individuelle kostplaner.

Maden tilberedes/opvarmes i de enkelte grupper for at give borgerne en fornemmelse af dagens rytme og en sansemæssig oplevelse i forbindelse med tilberedningen.

Kostpolitik er under udarbejdelse.

Kontaktperson

Ved indflytning på Flintholm vil man få tildelt en kontaktperson. Det er kontaktpersonen, der er ansvarlig for at hjælpe med indflytning og de aftaler og beskeder, der er nødvendige for at få en god oplevelse i forbindelse med indflytningen. Kontaktpersonens opgave er at støtte og vejlede i forhold til helbred, økonomi, pårørende og planlægning af indsatstimer. Det er også kontaktpersonen, der står for udarbejdelse af handleplaner jf. serviceloven og deltagelse i de årlige handlemøder sammen med en afdelingsleder.

Rengøring af den enkeltes lejlighed

Det er personalets opgave sammen med den enkelte borger at holde lejlighederne rene og ryddelige.

Det pædagogiske arbejde på Flintholm

Med udgangspunkt i den enkelte beboers evner, historie, ønsker og lovmæssige ret til selvbestemmelse tilrettelægges et individuelt tilbud, der understøtter borgerens ønsker og muligheder for udvikling og trivsel.

Med udgangspunkt i Lov om Social Service og en funktionsudredning, som er udarbejdet af Sønderborg Kommunes myndighedsafdeling, udarbejder vi pædagogiske indsatsplaner. Handleplanerne beskriver de pædagogiske mål, der skal arbejdes med for at støtte den enkelte borger i forhold til ovenstående.

Her finder du et overblik over nogle væsentlige elementer i det pædagogiske arbejde:

 • Vi skaber forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, således at beboerne kan være trygge i den struktur det giver.
 • Vi hjælper borgerne med at indgå i sociale relationer både på og udenfor Flintholm.
 • Kommunikation er afgørende for et godt samvær og samspil. Personalet er derfor opmærksomme på lyde, tegn og borgerens gestikuleren. Borgernes kommunikation understøttes af "Tegn Til Tale" og andre former for totalkommunikation.
 • Vi gør brug af visuelle kommunikationsredskaber. I mange af lejlighederne er der boardmakertavler, der specifikt er målrettet den enkelte borger. Nogle beboere gør brug af billeder, og andre gør brug af skrift.
 • Vi bruger kort bydeform som et sprogligt redskab.
 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers færdigheder og giver støtte og vejledning til at beholde/opnå en større selvstændighed. 
 • Hverdagsrehabilitering betyder, at borgerne skal være aktivt deltagende i egen hverdag, i det omfang de magter dette.
 • Neuropædagogisk tilgang.

Der er på Flintholm meget fokus på personalets faglige kvalifikationer og derfor prioriteres efter- og videreuddannelse højt.

Økonomi for beboerne på Flintholm

Personalet støtter og vejleder beboerne om den private økonomi. Alt efter den enkeltes funktionsniveau bliver det tilrettelagt, hvorledes økonomien skal styres. Såfremt personalet skal i berøring med kontanter, vil der blive udarbejdet regnakab krone for krone, og dette regnskab bliver jævnligt revideret efter de gældende regler i Sønderborg Kommune.

Såfremt en beboer er erklæret umyndig i økonomiske sammenhænge, aftales der nærmere med dennes værge.

Der laves i øvrigt aftaler om administration af beboernes økonomi ud fra retningslinjerne fra Socialministeriet,

Valgfrie ydelser - Flintholm

På Flintholm er der tilbud om, at beboerne tilmelder sig en frivillig pakke, hvor de betales for kost, befordring, rengøring og vask. Pakken beregnes ud fra det konkrete forbrug med en årlig slutopgørelse. 

I forhold til rengøringsmidler er en del af beløbet obligatorisk, idet en del af fællesområderne indgår i lejemålenes boligareal.

Taksterne for 2016 er:

Kost: 2.755 kr.
Rengøringsmidler: 180 kr.
Vask: 35 kr.
Kørsel: 100 kr.

Beløbet til rengøringsmidler dækker foruden alle sædvanlige rengøringsmidler også indkøb af toiletpapir, køkkenrulle, skraldeposer, opvasketabs, medicinbægre og lignende.

I forhold til rengøring og vask sikres det samtidig, at de indkøbte midler kan anvendes af personalet under hensyntagen til de gældende regler fra arbejdstilsynet i forhold til produktblad og arbejdsplads-brugsanvisning
Hvis beboerne eller de pårørende ønsker at købe og anvende andre midler, er det naturligvis i orden, så længe personalet ikke inddrages i anvendelsen. Hvis der er en forventning om, at personalet skal anvende midlerne, skal de pårørende skaffe produktblad og arbejdsplads brugsanvisning.

Pårørende på Flintholm

Det er vigtigt for ethvert menneske at have et netværk. Det prioriteres højt, og beboerne får støtte og vejledning i at fastholde de netværk, de har. Vi værner om det gode samarbejde med de pårørende, således at netværket bibeholdes, og i bedste fald styrkes.

Vi ønsker at møde de pårørende med nøjagtig samme respekt, som vi møder beboeren i botilbuddet. Kun gennem åbenhed, tillid og interesse kan vi skabe et samarbejde. De pårørende kan bidrage med viden og ressourcer, som for os er guld værd.

Der er etableret et fælles pårørenderåd for Flintholm og Bosager.

Medlemmer Funktion
Viggo Schantz Bosager hus 1
Kim Vejrup Bosager hus 2, formand
Hans S. Christensen Flintholm gruppe 2
Marianne Menzer Bosager hus 4
Svend Christensen Flintholm gruppe 1
Peder Daurehøj Bosager hus 3
Birthe Koch Medarbejder Bosager
Lone Buch Medarbejder Flintholm
Jane Jørgensen Afdelingsleder Bosager
Grethe Feldborg Afdelingsleder Flintholm
Steen Boris Hansen Områdeleder
Finn Schmidt LEV

Referat pårørenderådsmøde den 27. maj 2019

Referat pårørenderådsmøde den 25. februar 2019

Referat pårørenderådsmøde den 3. december 2018

Personalets tavshedspligt - Flintholm

Beboere med funktionsnedsættelser har ligesom alle andre borgere ret til at holde personlige oplysninger for sig selv. Der kan være områder, hvor borgeren ikke ønsker forældre eller andre pårørende inddraget - også selvom der måtte være et ønske hos de pårørende.

Personalets tavshedspligt skal dermed sikre privatlivets fred for de beboere, personalet er i kontakt med i botilbuddet. Som udgangspunkt har personalet tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger om beboeren og dennes pårørende, som personalet kommer i besiddelse af via arbejdet. Uberettiget videregivelse og udnyttelse af fortrolige oplysninger er strafbart efter straffelovens regler.

Tilsyn på Flintholm

Her kan du læse de forskellige rapporter om Botilbud Flintholm.

Tilbudsportalen

Du kan læse de socialfaglige tilsyn for Flintholm ved at trykke her.

2019

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbud, oktober 2019

Tilsynsrapport Botilbud Flintholm, reaktivt tilsyn oktober 2019

Tilsynsrapport Botilbud Flintholm, reaktivt tilsyn januar 2019

2018

Tilsynsrapport risikobaseret, planlagt tilsyn med bosted Botilbud Flintholm 2018